previous pauseresume next

کمیته اموزش به بیمار

کمیته اموزش به بیمار در تاریخ ۹۴/۰۹/۰۵۰۵ باحضور اعضای کمیته تشکیل و در این کمیته فرم های اموزش به بیمار و پمفلت راهنمای بیمار تایید گردید.

کمیته ترویج زایمان طبیعی

کمیته ترویج زایمان طبیعی .شیر مادر  و مرگ کودکان یک تا ۵۹ ماهه و  TLدر تاریخ ۹۴/۰۹/۲۹با حضور اعضائ کمیته  بیمارستان و شبکه بهداشت و درمان  گلپایگان برگزار گردید .در این کمیته لیست اعضائ اصلی کمیته تخصصی ترویج زایمان طبیعی و پزشکان معتمد از رشته های تخصصی ارتوپدی، ENT  داخلی اعصاب، چشم، روانپزشکی، قلب، ارولوژی مشخص  شدند .

تشکیل کمیته مدیریت بحران با تاکید بر کورونا ویروس

کمیته مدیریت بحران در کورونا ویروس با توجه به بازگشت حجاج در بیمارستان امام حسین (ع) تشکیل گردید .

صفحه‌ها

اشتراک در بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان RSS
 
 

امور رفاهی

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.