previous pauseresume next

منشور حقوق بیمار

 

  • (منشور ۱۱ بندی   منشور حقوق بیمار)
  1. oبیمارحق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب، موثر و همراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادي، فرهنگی و مذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد.
  2. oبیمارحق دارد محل بستری، پزشک، پرستار و سایر اعضای گروه معالج خود را درصورت تماس بشناسد.
  3. oبیمارحق دارد در خصوص مراحل تشخص، درمان و سیر پیشرفت بیماری خود اطلاعات ضروری را شخصا" و یا در صورت تمایل از طریق یکی از بستگان، از پزشک معالج درخواست نماید بطوری که در فوریتهای پزشکی این امر نباید منجر به تاخیر در ادامه درمان یا تهدید جانبی بیمارگردد.
  4. oبیمارحق دارد قبل از معاینات و اجرای درمان اطلاعات ضروری در خصوص عوامل احتمالی و یا کاربرد سایر روشها دا در حد درک خود از پزشک معالج دریافت و در انتخاب شیوه نهایی درمان مشارکت داشته باشد.
  5. oبیمارحق دارد در صورت تمایل شخصی و عدم تهدید سلامتی آحاد جامعه طبق موازین قانونی رضایت شخصی خود از خاتمه درمان را اعلام یا به دیگر مراکز درمانی مراجعه نماید.
  6. oبیمارحق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود از محرمانه ماندن محتوای پرونده پزشکی، نتایج معاینات و مشاوره های بالینی جز در مواردی که بر اساس وظایف قانونی از گروه معالج استعلام صورت می گیرد اطمینان حاصل کند.
  7. oبیمارحق دارد از راز داری پزشک و دیگر اعضای تیم معالج برخوردار باشد، لذا حضور بالبنی افرادی که مستقیما" در روند درمان شرکت ندارد موکول به کسب اجازه بیمارخواهد بود.
  •  

oبیمارحق دارد با کسب اطلاعات کامل از نوع فعالیتهای آموزشی و پژوهشی بیمارستان که بر روند سلامتی و درمان موثرند تمایل و رضایت شخصی خود به مشارکت درمانی را اعلام و یا در مراحل مختلف پژوهش از ادامه همکاری خودداری نماید.

بیمار حق دارد از زمان پذیرش  در بیمارستان تا خروج از بیمارستان از ارایه خدمات ایمنی برخوردار گردد.

 
 

امور رفاهی

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.