previous pauseresume next

برگزاری جلسه با شرکت تعالی سازان

در روز یک شنبه مورخ ۹۷/۲/۹جلسه ای با حضور مدیریت محترم شبکه بهداشت ودرمان و ریاست و مدیریت بیمارستان و سایر اعضای کمیته کام با آقای ابوالحسنی و خانم امیری برگزار شد .گزارشی از CSI ارائه شد ومصوب شد  رضایت سنجی مراجعین با حمایت شرکت مجددا  انجام شود  .همچنین  طبق مصوبات جلسه رضایت سنجی پرسنل (ESI) توسط شرکت در ماهای اخیر انجام شود .

 
 

امور رفاهی

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.